Comissió de Continguts

La funció de la Comissió de Continguts del Procés Constituent és la de desenvolupar els 10 punts del manifest fundacional.

Per fer-ho possible, hem proposat la següent metodologia: en primer lloc, hem nomenat 10 responsables (un per cada punt del manifest), que han anat desenvolupant grups de treball de suport i que es responsabilitzaran de redactar textos de debat amb un únic guió. En aquests textos, al punt 5, es faran propostes polítiques, que seran les que posarem a discussió, per bé que la resta de punts dels textos de debat també es podem esmenar, ampliar, modificar, o validar en manifestar el nostre acord/desacord. Hem afegit, a més, dos grups extra de treball, el 0 i l'11, destinats a treballar el prototema què és un procés constituent, i temes transversals que no toquen un o dos punts sinó tots ells o altres temes, que no són explícitament al manifest, però que també són del nostre interès.

Hi ha alguns punts del manifest que són més senzills i, segurament, tindran prou espai amb només un text de debat i unes propostes; en d’altres, caldrà que hi hagi diversos texts a debat. Es demana que es tinguin en compte els criteris de caire ètic, estratègic i tàctic, als textos i a les accions que se’n derivin, així com el caràcter didàctic de les bibliografies que acompanyin i il·lustrin els texts.

La Comissió de Continguts vetllarà, per tal que hi hagi el conjunt de temes que responguin al manifest i per la qualitat dels mateixos, per la qual cosa, s'encarregaran els textos o la seva supervisió a experts del tema en qüestió: estudiosos, professors universitaris, dirigents associatius, gent amb llarga experiència i interès en l’àmbit corresponent.

En general, però, tothom podrà dir la seva i l'interessant és que pugui entrar a wiki.procesconstituent.cat per tal de llegir, debatre, esmenar i fer seguiment de tot el que es va desenvolupant.

En el cas que el punt del manifest que es tracti tingui ja sectorial desenvolupada, serà a ells i a elles, en primera instància a qui es demanarà el desenvolupament de textos o als qui se li passaran els textos que vagin sorgint, perquè donin un primer vist i plau. Posat cas que no hi hagués sectorial d’aquell tema en concret, serà el grup de treball corresponent, dins la comissió de continguts, el qui faci aquesta primera aproximació.

Hem previst d’acabar aquesta fase, d'elaboració de documents i propostes polítiques, el maig, tot culminant en la 1ª Jornada programàtica de debat del Procés Constituent, prevista pel dia 17 de maig, on es bolcaran totes les propostes i s’ordenaran de cara a confeccionar un llibre de ponència que haurà de tornar a les territorials per a la seva ratificació.

Animem tots aquells, que participen en la redacció de textos de debat, a arribar a consensos amplis. En el cas que aquest sigui realment impossible, es proposaran les diverses opcions en discussió.

Aquí, començarà el procés de debat. Es farà a les assemblees territorials, a les xarxes socials, a les assemblees sectorials, etc. I amb l’objectiu d’obrir-lo a la societat. Es tracta de que hi participin tots els adherits i, més enllà d'aquests, tots aquells que hi vulguin aportar les seves propostes. En aquest estadi, la Comissió de Continguts anirà recollint aquelles propostes polítiques que es vagin realitzant i les organitzarà entre aquelles que són coherents amb el text de debat i aquelles que no ho són. La comissió de continguts té, doncs, data de caducitat. Les comissions sectorials i territorials en canvi, no. Animem tots aquells que ho desitgin a organitzar noves comissions sectorials per seguir el debat de continguts segons àmbit i temàtica.

Al final, un cop consensuat a territori el llibre de ponència definitiu, cap el juliol, el Grup Promotor disposarà d’una nova eina d’apropament, ja més concreta, en forma de propostes d´acció política sorgides dels deu primers punts primigenis. Es tracta d’anar concretant tot allò que la ciutadania demana al nou model d’estat, pel qual clamem, així com d’apropar-se directament a altres forces i moviments, amb punts més concrets de discussió i desenvolupament.

Visit bigtheme.net/wordpress for wordpress templates

Copyleft 2013 de Procés Constituent
Desenvolupat per l'Equip Web